அம்மா தேவுடியா

அம்மா தேவுடியா

இராஜராஜ சோழன் ஆட்சி பொற்காலமா, துயரமா? | வினவு, Sunapana, why do you want to exhibit your ignorance by such hearsay mis information . you started off saying sri raja raja was a ” சூத்திர ” and now.